El Saltem i Ballem

Enllaç informació programa cursos i tallers 2021- 2022

El Saltem i Ballem és el sector de la Federació Sardanista de les Comarques de Lleida que promou i s’encarrega dels cursos d’ensenyament de sardanes a les escoles i per a adults.

Els principals objectius del Saltem i Ballem són:

  • Ensenyar a ballar la dansa que ens distingeix com a catalans, als infants, joves i adults dins la seua realitat escolar i social.
  • Reforçar el moviment sardanista i la cultura popular.
  • La formació d’un cos de monitors i monitores basat en criteris bàsicament pedagògics.
  • Potenciar l’associacionisme cultural i el voluntariat a les diferents poblacions.
  • Fomentar la participació en manifestacions sardanistes tant dins del mateix poble o ciutat, com també a nivell comarca i
    intercomarcal.

Un dels objectius que anem renovant any rera any és que l’aprenentatge de la sardana sigui una activitat formativa i educativa a l’escola. Creiem que pel seu caràcter interdisciplinari pot esdevenir un eix transversal o un projecte del currículum de l’etapa de Primària. La sardana es pot treballar en les diferents àrees d’aprenentatge com: coneixement del medi social i cultural, educació musical, matemàtiques, educació visual i plàstica, llengua catalana i literatura i educació física.

Del Currículum d’Educació Primària, en l’apartat sobre les capacitats a assolir en finalitzar l’etapa, en destaquem dos paràgrafs:

  • “Conèixer els trets fonamentals de Catalunya en els seus aspectes naturals, socials, culturals i històrics, en tant que medi definidor de la identitat nacional i personal i progressar en el sentiment de pertinença al país.”
  • “Conèixer i gaudir del patrimoni cultural, participar en la seva conservació i respectar la diversitat lingüística i cultural dels pobles i les persones.”